Artikel 1 – Definities 

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 • Consument/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van Aelun juwelen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer  

Naam: Bo Demullier 
Bedrijfsnaam: Aelun juwelen  
Vestigingsadres: Robert Dansaertlaan 46 bus 201, 1702 Groot-Bijgaarden, België  
Ondernemingsnummer: 0777679187 

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.  
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  
 • Bij het bevestigen van een order verklaart de consument/klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. 
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.  
 • Aelun juwelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van de website te wijzigen of aan te vullen. 
 • Om aankopen te doen of bestellingen te plaatsen via de website, dient de consument/klant minimum 18 jaar oud te zijn. Het is de consument/klant tevens verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan Aelun juwelen toe dit te verifiëren. Aelun juwelen is dan ook gevrijwaard van elke aansprakelijkheid op dit punt. 

Artikel 4: Het aanbod 

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
 • Het aanbod is vrijblijvend. Aelun juwelen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.  
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten 
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 • Wanneer de consument/klant specifieke vragen heeft over maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt verzocht om vooraf contact op te nemen via het contactformulier. 
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

Artikel 5: de overeenkomst 

 • Bestelling 

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de consument/klant de bestelling plaatst. De bestelling wordt geplaatst wanneer de consument/klant de offerte schriftelijk (per mail of via de website) bevestigd. De consument/klant ontvangt een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 

Aelun juwelen heeft het recht om elke bestelling of aankoop te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zal de consument/klant hiervan op de hoogte gebracht worden. 

 • Offerte 

Een offerte kan aangevraagd worden per mail of via de contact pagina op de website. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van Aelun juwelen vrijblijvend.  

Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de offerte en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte. 

Aelun juwelen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de consument/klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 6: Herroepingsrecht  

Kosteloze annulatie van de bestelling door de consument/opdrachtgever is enkel mogelijk in volgende gevallen: 

Indien het gaat om de bestelling van niet-gepersonaliseerde producten; 

Doch enkel binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen nadat de consument/klant het product ontvangen heeft. Als de opdrachtgever/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer per mail of schriftelijk per post.  

Tijdens de bedenktijd zal de consument/klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. De consument/klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument/klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  

De ondernemer zal het betaalde bedrag terugbetalen op voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier. 

De consument/klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hetgeen toegestaan is. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de consument/klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. 

Gepersonaliseerde producten zijn producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument/opdrachtgever (“op maat”) en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand is hier niet op van toepassing. Dit geldt zowel bij de verkoop aan bedrijven als consumenten. De opdrachtgever/klant kan bijgevolg geen gebruik maken van de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI. 

Indien de consument/klant een geplaatst order van gepersonaliseerde goederen, geheel of gedeeltelijk annuleert en Aelun juwelen haar werkzaamheden reeds had aangevat, dan zal Aelun juwelen kunnen factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. 

Artikel 7: Levering -transport 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Vanaf het moment dat Aelun juwelen de zending aanlevert aan de vervoersorganisatie (vb.: Bpost) kan Aelun juwelen hierop geen invloed meer uitoefenen. Aelun juwelen kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Vertraging in de levering geeft de consument/klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.  De consument/klant dient zich rechtstreeks tot de vervoersorganisatie te richten. Hetzelfde geldt voor het risico op beschadiging of teloorgang/vermissing van de bestelde producten. 

Artikel 8: Prijs en betaling 

Alle prijzen vermeld in de offertes zijn in euro, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

Aelun juwelen behoudt het recht om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de consument/klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren. 

Voor alle online bestellingen en aankopen accepteert Aelun juwelen bankoverschrijving, betalingen bij afhaling, online betaling via het betaalplatform van Mollie B.V en Paypal.  

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. 

Kortingscodes zijn nooit cumuleerbaar met andere acties. 

Artikel 9: Wanbetaling of niet-betaling 

In geval van niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt Aelun juwelen zich het recht voor de overeenkomst te verbreken of haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd. 

Bovendien blijven alle door Aelun juwelen – in het kader van de opdracht – geleverde zaken eigendom van Aelun juwelen totdat de consument/klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen. 

Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de consument/klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van één procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand. 

Naast de voorziene verwijlinteresten zal de opdrachtgever/klant ook een vergoeding aangerekend worden als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % op het totaal openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Voormeld bedrag is te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen. 

Artikel 10: Garantie 

De consument/klant zal binnen acht (8) kalenderdagen na levering van het product nagaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Indien het product niet voldoet aan hetgeen wat overeengekomen was dient de consument/klant dit binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen per mail, brief of online via het contactformulier van Aelun juwelen te worden ingediend. 

Enkel uitdrukkelijk gemotiveerde tekortkomingen worden in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg. 

Indien je juweeltje binnen twee (2) jaar stuk gaat na ontvangst zal Aelun juwelen dit kosteloos repareren. Indien het juweel na twee (2) jaar stuk gaat vragen wij een kleine vergoeding, afhankelijk van de aard van het defect.

Garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

Aelun juwelen is slechts aansprakelijk indien de consument/klant kan aantonen dat de consument/klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Aelun juwelen.  

Aelun juwelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument/klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input. 

Aelun juwelen is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de consument/klant zelf of door derde partijen. 

Aelun juwelen is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Aelun juwelen voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. 

Aelun juwelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan overmacht. 

Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aelun juwelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aelun juwelen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten 

Wanneer Aelun juwelen onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Aelun juwelen de rechten die voortvloeien uit dit werk, zoals bijvoorbeeld het recht op reproductie. Onder intellectuele eigendom wordt beschouwd: merk, handelsnamen, logo’s, tekeningen, foto’s, domeinnamen, ‘know-how’, e-books, brochures, ontwerpen, auteursrechten en naburige rechten. 

De door Aelun juwelen geleverde dienst, informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de consument/klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. 

De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde dienst of product te wijzigen, (delen van) de geleverde dienst, informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling. 

Artikel 13: Persoonsgegevens 

Door te bestellen op de website www.aelunjuwelen.be staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. 

Alle gegevens die de klant/consument doorgeeft worden door Aelun juwelen opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. 

Aelun juwelen verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever/klant aantasten. 

De consument/klant wordt verzocht het privacybeleid van Aelun juwelen voorafgaandelijk aan de bestelling te raadplegen. Bij het bevestigen van een order verklaart de consument/klant zich akkoord met dit privacybeleid. 

Artikel 14: Aantasting geldigheid 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Artikel 15: Toepasselijk Recht 

Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van ‘Aelun juwelen’ gevestigd is behoren.  

Aelun juwelen is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Aelun juwelen zal de klant hierover informeren.